Tunes I play on the qin

  1. Qiu Feng Ci
  2. Liang Xiao Yin
  3. Guan Shan Yue
  4. Chang Qing
  5. Lieh Zi Qu Feng
  6. Shui Xian Cao
  7. Jiu Kuang
  8. Duan Qing (in progress)